Bilde

Fosterforeldres partsrettigheter

Først publisert: 13.02.2011
Sist oppdatert: 13.02.2011
Fosterforeldre er i utgangspunktet ikke å anse som parter i saker etter barnevernloven (rundskriv Q-1036 om retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten).

I saker som gjelder opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse har fosterforeldre likevel en rett til å uttale seg for fylkesnemnda. Fosterforeldrene vil imidlertid ikke ha adgang til å bringe et vedtak om opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse inn for domstolene til rettslig overprøving.

Heller ikke i sak som gjelder flytting etter § 4-17 regnes fosterforeldrene automatisk som parter. Hvorvidt fosterforeldrene er så direkte berørt av vedtak om flytting at de er å anse som parter, må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Tilknytningen mellom barnet og fosterforeldrene, og varigheten av fosterhjemsplasseringen vil være sentrale momenter ved denne vurderingen. Videre vil bakgrunnen for flyttevedtaket være av betydning for fosterforeldrenes partsstilling. Dersom vedtaket er begrunnet i forhold i fosterhjemmet, kan dette tale for at fosterforeldrene bør anses som parter.

Fosterforeldre vil i utgangspunktet ikke ha partsrettigheter når det gjelder samvær mellom barnet og biologiske foreldre. Samværsordninger mellom barn og biologiske foreldre, også i fosterforeldrenes hjem, vil i de fleste tilfelle være en forutsetning for fosterhjemsplasseringen. Også i disse tilfellene kan det imidlertid unntaksvis forekomme at fosterforeldrene bør anses som parter i saken etter en konkret vurdering.

Dette kan f. eks. være tilfelle der det tas sikte på en samværsordning som er særlig omfattende, og som i stor grad berører fosterfamiliens praktiske gjennomføring av dagliglivet.

Dersom fosterforeldrene anses som parter i en sak etter barnevernloven innebærer dette at fosterforeldrene kan utøve partsrettigheter på lik linje med andre parter. Dette innebærer bl.a. at fosterforeldrene har rett til dokumentinnsyn, rett til å påklage vedtak og rett til å la seg bistå av advokat.

Trykk på linken og les hele rundskriv Q-1036 om retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten.

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Har du innspill?

Har du innspill til en artikkel, forslag til nytt innhold eller noe du ønsker å dele med andre som jobber innen barnevernsfeltet?

Send en mail til mailto:innspill@bufdir.no.

KONTAKT

Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Telefon: 466 15 000 (08.00-15.45)
Telefaks: 22 46 83 05
Epost: postmottak 'at' bufetat.no
Organisasjonsnummer: 986 128 433
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje
Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter ol. til direktoratet sendes til:
Bufdir, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo

REFERANSEGRUPPE

  • KS

  • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

  • Norsk Fosterhjemsforening

  • Landsforeningen for barnevernsbarn    

  • Barneombudet (assosiert medlem)

  • Ski Barneverntjeneste

  • Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet

Del oss

Følg oss